UE Baner

UE Baner

ProteGO SafePostHeaderIcon Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ratowników medycznych

Dodał: Jacek Sztafiński 2020-09-10

Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego ogłasza konkurs ofert,

zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   (Dz. U. 2019r. poz.1373 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot zamówienia

PAKIET A

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny w Zespole Transportowym

PAKIET B

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny w Zespole Ratownictwa Medycznego

PAKIET C

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny z uprawnieniami kierowcy samochodu sanitarnego uprzywilejowanego w Zespole Transportowym

PAKIET D

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny z uprawnieniami kierowcy samochodu sanitarnego uprzywilejowanego w Zespole Ratownictwa Medycznego

 Warunki konkursu ofert

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz osoby fizyczne, które nie są podmiotem leczniczym, ale uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia 01.10.2020 r. do 31.12.2020r.

  1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, regulaminem konkursu ofert i wzorami umów oraz pobrać obowiązujący formularz oferty w Dziale Kadr - w godzinach 7.30-14.00 oraz na stronach internetowych : www.pogotowie.bielsko.pl w zakładce aktualności , www.bip.pogotowie.bielsko.pl w zakładce ogłoszenia .
  2. Oferty należy składać w Sekretariacie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, ul. E. Plater 14, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie do dnia 21.09.2020r. do godz. 10.00 lub nadać w formie przesyłki pocztowej /o terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu BPR/.
  3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAKIET (wpisać zakres A, B, C lub D)”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2020r. o godz. 11.00 w siedzibie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.
  5. Termin związania ofertą wynosi 21 dni od upływu terminu składania ofert.
  6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.pogotowie.bielsko.pl , nie później niż w terminie związania ofertą.
  7. Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  8. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części, do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 295  z późniejszymi zmianami).

 

Szczegółowe informacje na stronach BIP Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w kategorii Ogłoszenia.

do góryDo góry

PostHeaderIcon Wsparcie

Dodał: Rafał Waligóra 2020-08-06

PZU życie SA oraz Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ zgodnie z zawartą umową wsparły Bielskie Pogotowie Ratunkowe poprzez zakup Fartuchów Ochronnych.

Serdecznie dziękujemy.

do góryDo góry

PostHeaderIcon SKP nieczynna do odwołania

Dodał: Rafał Waligóra 2020-07-31

do góryDo góry

PostHeaderIcon Wakacje :)

Dodał: Joanna Markieton 2020-06-26

Dziś zaczęły się wakacje. Zaczyna się czas wyjazdów, wycieczek, półkolonii. Niezależnie gdzie będziecie, oraz jak spędzicie ten wakacyjny czas życzymy Wam wiele radości i uśmiechu, by optymizm na lepsze jutro wrócił do nas wszystkich, życzymy abyście dbali o własne bezpieczeństwo i zdrowie (wiesz czasem lepiej minutkę poczekać na przejściu, przejeździe, drodze niż stracić całe życie).

Pamiętajcie, jak podróżujecie wrzućcie do auta apteczkę (niewiele potrzeba, a w razie czego można zrobić coś więcej niż stać z boku), a jak zatęsknicie za nami, lub uznacie że chcecie pogłębić swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy już dziś zapraszamy na kolejną odsłonę Gry o życie. Odpoczywajcie, nabierajcie sił i uważajcie na siebie.

Z ratowniczym pozdrowieniem Dyrekcja i Pracownicy Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.

do góryDo góry

PostHeaderIcon Uzupełniający konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dodał: Jacek Sztafiński 2020-06-08

Bielskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza uzupełniający konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r.

Przedmiotem konkursu jest:

1.    Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego.

 2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

3.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Lekarza Rodzinnego w Kobiernicach.

Miejscem udzielania świadczeń jest Miasto Bielsko-Biała i powiat bielski, a szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń ok. 340 000.

Szczegółowe Warunki Konkursu określa specyfikacja, która wraz z projektami umów oraz obowiązującymi formularzami jest dostępna od dnia 08.06.202020 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w godz. od 710 do 1445 – dział kadr oraz na stronach internetowych: www.pogotowie.bielsko.pl w zakładce aktualności, www.bip.pogotowie.bielsko.pl w zakładce ogłoszenia.

Zapraszamy do składania ofert w siedzibie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. E. Plater 14 Bielsko-Biała    w dziale kadr do godziny 1000 dnia 19.06.2020 r.           

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach pod rygorem nieważności.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 22.06.2020 r. o godz. 1300 w siedzibie Udzielającego zamówienia. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej udzielającego zamówienia wykazu wybranych oferentów i ofert na poszczególne rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Oferenci, których oferty zostaną odrzucone lub nie wybrane zostaną powiadomieni pisemnie przez Udzielającego zamówienie. Okres związania z ofertą wynosi 11 dni, jego bieg  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozpoczęcie terminu udzielania świadczeń przypada na dzień 01.07.2020 r.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w części lub w całości oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania  protestu,  a także odwołania od rozstrzygnięcia konkursowego składanego do Dyrektora Bielskiego Pogotowia Ratunkowego zgodnie z przepisami art. 27 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn.zm.).

Więcej informacji : Ogłoszenie BIP

do góryDo góry

PostHeaderIcon Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia

Dodał: Jacek Sztafiński 2020-04-07

Dzień Ochrony Zdrowia

do góryDo góry

PostHeaderIcon

Dodał: Joanna Markieton 2020-03-17

do góryDo góry

PostHeaderIcon Nowy nabytek w BPR

Dodał: Rafał Waligóra 2020-03-16

Bielskie Pogotowie Ratunkowe zakupiło w ostatnich dniach dwie nowe karetki - Fiat Ducato. “Zakup ambulansów w pełni wyposażonych, wraz z noszami bariatrycznymi, to kolejny krok w stronę mieszkańców Bielska Białej, oraz powiatu Bielskiego.” mówi kierownik zespołów wyjazdowych i dyspozytorni Wojciech Biela.

Ratownicy medyczni, oraz osoby pracujące w ochronie zdrowia, w czasie obecnej pandemii, to ludzie którzy w pierwszej kolejności wystawieni są na kontakt z potencjalnie zakażonym, a więc ryzyko ich pracy, które na co dzień i tak jest spore, w chwili obecnej wzrasta. Dlatego też oprócz zakupu karetek został zakupiony BIO-BAG, oraz uruchomiony dodatkowy zespół, który przewozi pacjentów potencjalnie zakaźnych. Staramy się w całej tej sytuacji, by każdy z naszych pracowników, jak również pacjentów czuł się bezpiecznie i pewnie. BIO - BAG to komora ochronna, która może być używana na dwa sposoby. Pierwszy to tryb podciśnienia, stosowany w celu ochrony środowiska zewnętrznego od zakażonego pacjenta - tu odbywa się transport osoby podejrzanej o nosicielstwo zakażenia. Drugi nadciśnienia stosowany do ochrony pacjenta przed skażonym środowiskiem zewnętrznym.

Sytuacja w jakiej znalazła się Europa w tym Polska, nie jest czymś typowym. Nie mniej jednak pragnę zapewnić iż wszyscy pracownicy Bielskiego Pogotowia Ratunkowego postawieni są w stan najwyższej gotowości. Niesiemy pomoc w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, a sprzęt którym dysponujemy znacznie ułatwia nam pracę, oraz zapewnia stabilność i jakość usług świadczonych na najwyższym poziomie, wg posiadanej wiedzy.

do góryDo góry

PostHeaderIcon Konkurs ofert dla ratowników medycznych

Dodał: Rafał Waligóra 2020-03-13

Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:
Przedmiot zamówienia:

PAKIET A
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny w Zespole Transportowym 

PAKIET B
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny w Zespole Ratownictwa Medycznego

PAKIET C
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny z uprawnieniami kierowcy samochodu sanitarnego uprzywilejowanego w Zespole Transportowym 

PAKIET D
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny z uprawnieniami kierowcy samochodu sanitarnego uprzywilejowanego w Zespole Ratownictwa Medycznego

Szczegóły

http://bip.pogotowie.bielsko.pl/index.php?id_kat=21

do góryDo góry

Poprzednie wiadomości:

PostHeaderIcon Konkurs ofert dla ratowników medycznych  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Informacja  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Certyfikat  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Ogłoszenie  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Informacja  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą"  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Ogłoszenie  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Życzenia  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Ogłoszenie  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Gra o życie  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Gra o życie  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon XIV Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym w obiektywie  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Maskotki od dzieci dla dzieci  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Kolejny nowy sprzęt ratujący życie  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Wesołych Świąt  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Ankieta dla Pacjentów  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Wicewojewoda Jan Chrząszcz w BPR  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Dzień Ratownictwa Medycznego  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Spotkania medyczne - zaproszenie  Czytaj więcej...

do góryDo góry
Dane Kontaktowe
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
43-300 Bielsko-Biała
ul. Emilii Plater 14
Email: Sekretariat

Administracja:
Tel: (33) 815-90-45
(33) 815-90-46

Dyspozytornia medyczna:
Tel:999

Transport medyczny:
Tel:(33) 812 44 48

Fax: (33) 811-74-47
Mistrzostwa Zimowe
Mistrzostwa
Linki
bip
powiat bielski
NFZ Katowice
Ankieta dla pacjenta
RODO dla pacjenta
Ankieta dla pacjenta
Deklaracja dostępności
Certyfikaty
iso